Privacy Verklaring

“Melanie Beumer-Schillings Praktijk voor Bekkenfysiotherapie”beschermd uw persoonsgegevens goed.

Met deze Privacy Verklaring willen we open en duidelijk uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Melanie Beumer-Schillings Praktijk voor Bekkenfysiotherapie” houdt zich aan de wet- en regelgeving die in Nederland van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Als “Melanie Beumer-Schillings Praktijk voor Bekkenfysiotherapie” zijn we conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de bescherming en de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Het inwinnen van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt resp. verwerkt worden;
 • U vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als dat nodig is;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waartoe ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent het omgaan met uw persoonsgegevens. Dat wij u hierop wijzen en dat wij uw rechten moeten respecteren.

Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens die aan het einde van deze Verklaring zijn opgenomen.

In de verdere verklaring dient u voor “ons”, “we”,“wij” en /of “de Praktijk” te lezen: “Melanie Beumer-Schillings Praktijk voor Bekkenfysiotherapie”

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door “de Praktijk” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “de Praktijk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 • Telefoonnummer, E-mailadres;
 • Geslacht en Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens, BSN, ID of paspoortnummer;

Deze gegevens worden door “de Praktijk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.
 • 15 jaar bewaartermijn cf. de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door “de Praktijk” verwerkt ten behoeve van het uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling kan “de Praktijk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam en AGB-code
 • Post-adres, Zorgmail-adres, E-mail-adres, Telefoonnummer;

Deze gegevens worden door “de Praktijk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt.
 • 15 jaar bewaartermijn cf. de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan “de Praktijk” geeft worden aan meerdere partijen verstrekt ten behoeve van:

 • het bijhouden van de algemene praktijkadministratie via een online applicatie;
 • voor het verzorgen van een patiënten-tevredenheidsonderzoek.

Met deze partijen heeft “de Praktijk” een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst leggen wij met de verwerkers alle afspraken vast die nodig zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. “de Praktijk” geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (derden) waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Als dit wettelijk verplicht is (bv politie) zullen wij – indien daartoe door de autoriteiten gesommeerd – de door u verstrekte gegevens aan een andere partij verstrekken. En alleen als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met anderen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

de Praktijk” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de Nederlandse wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens “de Praktijk” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren, pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze ICT beveiligingsmaatregelen;Bij de digitale uitwisseling van patiënten-berichten tussen “de Praktijk” en zorgverleners wordt gebruik gemaakt van een extra beveiligde mailapplicatie (“Zorgmail”)

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Gegevens

Praktijk: Melanie Beumer-Schillings Praktijk voor Bekkenfysiotherapie

Praktijkadres: Kerkraderweg 9 6411CC Heerlen

Postadres: Geneer 2 , 6127AJ , Grevenbicht

Telefoon: +31 (0)6 55365322

Mailadres: info@bekkenfysio-beumer.nl

Webpagina: www.bekkenfysio-beumer.nl

AGB-praktijk: 04024831

AGB-Zorgverlener: 04114942

BIG nummer: 39048746404

KvK: 59416335

IBAN: NL81TRIO0197851711

versie 2.0: dd.: 27 december 2018